เฌอปราง อารีย์กุล (เกิด 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2539) เป็นสมาชิกของบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต วงไอดอลหญิงในประเทศไทย เป็นสมาชิกรุ่นแรกของวง เป็นหัวหน้าคนแรกและคนปัจจุบันของวง และเป็นผู้จัดการคนปัจจุบันของวง

เฌอปรางเกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2539 ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อมาเฌอปรางและครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่ใน
กรุงเทพมหานครเมื่ออายุ 5 ปี ศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนรุ่งอรุณ แล้วพบว่าตนเองชอบทางด้านวิทยาศาสตร์ การทดลองและค านวณต่าง ๆ
จึงอยากเป็นครูและนักวิทยาศาสตร์นอกจากน้ีเฌอปรางยงัได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ และดรัมเมเยอร์ของโรงเรียนทุกปี
เมื่อปี พ.ศ. 2556 เธอได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงปี สองและ
สาม เฌอปรางได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย โดยในปี พ.ศ. 2560 เฌอปรางได้ร่วมงานวิจยัเรื่อง “การทดลองขวดสีน้า เงิน” จนไดร้ับการตีพิมพใ์น
วารสารวิทยาศาสตร์ Royal Society Open Science ของสหราชอาณาจกัร เมื่อเดือนพฤศจิกายน จนกระทงั่ ส าเร็จการศึกษาในปีพ.ศ. 2562 โดย
สามารถท าคะแนนจนได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.46 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เฌอปรางมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตจากค่ายจีดีเอช ห้าห้าเก้า แนวระทึกขวัญแฟนตาซีเรื่อง โฮมสเตย์ ก ากับโดย ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ ซึ่งเคยมี
ผลงานก ากับภาพยนตร์อย่าง ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ, แฝด โดยเธอได้รับบทแสดงน า และในปี ต่อมาเธอและเพื่อนร่วมวงมีผลงานซีรีส์
สุขนาฏกรรมโรแมนติกร่วมกับค่ายนาดาวบางกอกเรื่อง One Year 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ
ผลงาน:
ผลงานเพลง:
2560:

 • “อยากจะได้พบเธอ” (ซิงเกิล) – เซ็มบตัสึคร้ังแรก
 • “คุกกี้เสี่ยงทาย”
  2561:
 1. “วันแรก”
 • “ริเวอร์” (อลับ้มั)
 • “เธอคือ…เมโลด้ี” (ซิงเกิล)
 • “บีเอ็นเคเฟสติวัล”
  2562:
 • 7. “บีกินเนอร์” (เซ็นเตอร์เพลงหลกัคร้ังแรก)
 • “บ๊ายบาย…นายพลาสติก (Kami7 Go Green)” (เพลงประกอบโฆษณา 7-Eleven รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก)
 • “จาบาจา”
 • “77 ดินแดนแสนวิเศษ” (ซิงเกิลเซ็นเตอร์)
  2563:
  1. “ไฮเทนชัน”
 • “อิทส์ ไลฟ์ ” (เพลงประกอบภาพยนตร์ BNK48: ONE TAKE)
 • “เฮฟวีโรเทชัน”
 • “เธอนั่นแหละ(Can you…?)” (อลับ้มั)
 • “มามามิลค์ (Ma Ma Milk)”
  2564:
  1. “วาโรตะพีเพิล”
 • “ดีอะ” (ซิงเกิล)
  2565:
  1. “ซาโยนาระครอวล์”
   ผลงานการแสดง:
   ภาพยนตร์:
   2561:
 • BNK48: Girls Don’t Cry -รับบทเป็นตัวเอง
 • โฮมสเตย์ – รับบทเป็น พริมา วงษ์สุทิน (พาย)
  2563:
 • BNK48: One Take – รับบทเป็นตัวเอง
  2565:
 • SLR กล้อง ติด ตาย – รับบทเป็น น้า
  ละคร/ซีรีส์:
  2562:
 • One Year 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ -รับบทเป็น พชรรดา อรุโณทัย (เพชร)
  2563:
 • Cat Radio TV – รับบทเป็นตัวเอง
 • Cat Radio TV Season 2 – รับบทเป็นตัวเองร่วมกับปัญ BNK48
 • Thank You Teacher – รับบทเป็น ษรัณยู จิราลักษม์
  2565:
 • Club Friday the Series Moments & Memories รักน้ีไม่มีลืม : รักเธอไม่มีวันตาย – รับบทเป็น ปายทอง
  พากย์เสียง:
  2560:
 • แอป BNK48 Sweet Call – พากย์เสียงตัวเอง
  2561:
 • แอป BNK48 Star Keeper – พากย์เสียงตัวเอง
  รายการโทรทัศน์:
  2560:
 • BNK48 Senpai – รายการสารคดีและรายการท่องเที่ยว
 • BNK48 Show – รายการวาไรตี
 • 2561:
 • Victory BNK48 – รายการเวิร์คพอยท